Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

EXPRESS SERVIS Company s.r.o

(výhradní servis v rámci servisní sítě Enter Computer)
Bedřicha Smetany 166/4, 
301 00 Plzeň

IČ: 03387593
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30157

s hlavním servisním centrem Bedřicha Smetany 166/4, Plzeň

Seznam poboček servisní sítě entercomputer.cz: kompletní seznam nezávislých servisních center, včetně provozní doby najdete zde.

(dále též prodávající a zhotovitel nebo www.entercomputer.cz)

 

 

ČÁST A
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Čl. I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti a případné další právní vztahy smluvních stran vznikajících v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo nebo kupní smlouvy uzavřené v provozovně prodejce nebo distančně, např. prostřednictvím internetového portálu, který je provozován na www.entercomputer.cz mezi prodávajícím či zhotovitelem, tj EXPRESS SERVIS Company s.r.o., IČ: 03387593, sídlem Plzeň, Bedřicha Smetany 166/4, PSČ: 301 00, zapsaném v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30157 a kupujícím nebo objednatelem, tj. jinou fyzickou či právnickou osobou
 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání uzavírání smluv o dílo a kupních smluv uzavřených distančním způsobem, např. skrze webových stránek prodejce umístěných na výše uvedené adrese entercomputer.cz a s tím související právní vztahy.
 3. Ustanovení odchylná od ustanovení uvedených v obchodních podmínkách lze sjednávat v kupní smlouvě a smlouvě o dílo. Tyto odchylná ustanovení mají přednost před těmito Obchodními podmínkami.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a smlouvy o dílo.
 5. EXPRESS SERVIS Company s.r.o si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit či doplňovat. Změnami či doplňky nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly před účinností těchto změn, příp. doplňků obchodních podmínek.
 6. EXPRESS SERVIS Company s.r.o se na základě smlouvy uzavřenou se Sdružením obrany spotřebitelů – Asociace, z.s., sídlem Mečová 5, 602 00 Brno, IČ: 22832793, zavazuje dodržovat Kodex GOS, jehož plné znění je dostupné online zde: http://www.asociace-sos.cz/wp-content/uploads/kodex_GOS.pdf.
 7. V případě rozporu těchto obchodních podmínek a ustanovení Kodexu GOS, použijí se ustanovení Kodexu GOS.
 8. Enter Computer Group s.r.o. jako provozovatel tohoto webového portálu, který je součástí servisní sítě nezávislých pozáručních servisů (samostatných právních subjektů - dále jen "servisní partneři"), využívá pro některé ze svých činností služeb výše zmíněných servisních partnerů, kteří v rámci vzájemné spolupráce v servisní síti Enter Computer zajišťují kompletní agendu a řešení jednotlivých servisních případů (výrobní procesy, prodej zboží, logistika, administrativa, fakturace), za účelem řádného plnění poskytovaných služeb v rámci společné servisní sítě Enter Computer. V rámci této spolupráce si provozovatel a servisní partneři předávají všechny nezbytné osobní údaje o kupujícím, se kterými je nakládáno v souladu s nařízením GDPR.

 

Čl. II
DEFINICE POJMŮ

 1. Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. Zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.
 2. Prodávajícím a zhotovitelem se rozumí EXPRESS SERVIS Company s.r.o., IČ: 03387593, sídlem Plzeň, Bedřicha Smetany 166/4, PSČ: 301 00, zapsaném v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30157, ve smyslu § 2079 občanského zákoníku
 3. Kupujícím se rozumí fyzická či právnické osoba, která s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu ve smyslu § 2079 občanského zákoníku.
 4. Objednatelem se rozumí fyzická či právnické osoba, která se zhotovitelem uzavírá smlouvu o dílo ve smyslu § 2586 občanského zákoníku.
 5. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba – nepodnikatel, která uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím pro svou osobní potřebu, ve smyslu § 419 občanského zákoníku.
 6. Podnikatelem se rozumí fyzická či právnická osoba ve smyslu § 420 občanského zákoníku.
 7. Zákazníkem se rozumí kupující, objednatel, spotřebitel a podnikatel.
 8. Webovým rozhraním se rozumí webový portál provozovaný na adrese www.entercomputer.cz

 

ČÁST B
KUNÍ SMLOUVA

 

Čl. III
UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv změně těchto údajů povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 7. Tato ustanovení ohledně uživatelského účtu jsou platná pouze za podmínky, že webové rozhraní umožňuje zřízení uživatelského účtu.

 

Čl. IV
UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupní smlouvu je možno uzavřít osobně na pobočce prodávajícího. V tomto případě hradí kupující zboží hotově, platební kartou nebo skrze spotřebitelský úvěr přímo na pobočce prodávajícího, kde si zároveň převezme zboží. Kupující bere na vědomí, že na každé pobočce nemusí být dostupné veškeré zboží prodávané prodávajícím.
 2. Kupní smlouvu je možno uzavřít též distančním způsobem, a to telefonickou objednávkou vybraného zboží z webového rozhraní zavoláním na telefonní číslo prodávajícího a dále skrze webové rozhraní obchodu obsahuje, které obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení rozměrů, materiálu, charakteristiky a cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny uvedené na webovém rozhraní mají informativní charakter a nejedná o návrh k uzavření kupní smlouvy.
 3. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 4. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 5. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 6. Nabídku na uzavření kupní smlouvy učiní kupující prostřednictvím telefonického hovoru na telefonní číslo prodejce nebo prostřednictvím webového rozhraní provozovaného prodejcem a to tak, že učiní telefonickou nebo elektronickou objednávku, do níž kupující uvede údaje, zejména: 

  a.        informace nezbytné k charakterizaci své osoby,

  b.        informace o požadovaném zboží včetně jeho množství,

  c.        způsob úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží včetně balného

  d.     informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen „objednávka“).

 7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí telefonicky, v případě telefonické objednávky nebo elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“), toto potvrzení je chápáno jako akceptace oferty kupujícího.

 8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 10. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
 11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy distančním způsobem. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 12. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

Čl. V
CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné další náklady spojené s dodáním zboží při distančním způsobu uzavření kupní smlouvy hradí kupující jedním z následujících způsobů, přičemž který z nich zvolí v rámci odeslání elektronické objednávky

a.        v hotovosti při osobním odběru zboží

b.        dobírkou při doručení zboží na místo určeném kupujícím

c.        bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 8254869001/5500 , vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s. (RB) (dále jen „účet prodávajícího“). 

    2. V případě platby hotovostí je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

    3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání na účet prodávajícího.

    4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li dohodnuto jinak.

    5.Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

Čl. VI
PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy
 2. Prodávající se zavazuje předat zboží, které má označené jako „Na skladě“ k přepravě nejpozději ve lhůtě 3 dnů. V období zvýšeného prodeje, tj. např. Vánoční či Velikonoční svátky, se lhůta prodlužuje na 7 dnů. V případě, že prodejce nemá dané zboží skladem, předá jej k přepravě ve lhůtě 14 dnů. Nedodržení této lhůty vzniká spotřebiteli právo odstoupit od smlouvy
 3. Prodávající průběžně informuje kupujícího, a to telefonicky či elektronicky, že zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky předpokládat.
 4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Pokud kupující zjistí, že, přestože obal nebyl poškozen, je doručené zboží poškozené, bezodkladně to oznámí prodejci.
 6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 7. Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím fakturu a přílohy připojené ke zboží výrobcem. Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. To platí především pro případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem faktury nebo faktura není správně vyplněna. V oznámení je kupující povinen podle svých možností specifikovat zjištěné vady.
 8. Cena dopravy je uvedena na webovém rozhraní prodávajícího, kdy kupující je o ceně informován před konečným uzavřením.

 

Čl. VII
ODSTOUPENÍ OD SPOTŘEBITELSKÉ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7 odst. 1, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží:

   a) Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu Bedřicha Smetany 166/4, Plzeň nebo na elektronickou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.        

   b) Do odstoupení od smlouvy kupující uvede číslo objednávky a specifikuje zboží jeho názvem a počtem.     

   c) Pro případ odstoupení dle tohoto ustanovení obchodních podmínek může Kupující využít formuláře pro odstoupení, který je k dispozici na webovém rozhraní obchodu.

 1. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7 odst. 2 se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a v původním obalu (je-li to předpokladem pro odstoupení od smlouvy).
 2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7 odst. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu plnění poskytnuté kupujícím do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 3. Kupující bere na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nad rámec ustanovení § 1833 občanského zákoníku, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.
 4. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené je oprávněn prodávající požadovat po kupujícím náhradu škody, která mu na vráceném zboží vznikla.
 5. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím hradí kupující (viz ustanovení § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku) a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením zboží a náklady na dodání zboží proti částce, která má být kupujícímu vrácena.
 6. Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

Čl. VIII
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran plynoucích z vadného plnění, v případě, že kupujícím je podnikatel, se řídí příslušnými právními ustanoveními tj. zejména § 2099 a násl. občanského zákoníku. V případě porušení smlouvy má podnikatel práva vyplývající z § 2106 a § 2107 občanského zákoníku. Mezi tyto práva patří oprava, výměna, přiměřená sleva z kupní ceny, a není-li možné ani jedno z těchto, pak odstoupení od kupní smlouvy.
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu - spotřebiteli za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 3. V případě, že věc při převzetí spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele buď opravou věci, nebo její výměnou; není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupení od smlouvy. To neplatí, pokud spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud prodejce neprokáže opak.
 4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka), která činí dvacet čtyři (24) měsíců, případně kratší dobu uvedenou na obalu výrobku.
 5. U věci použité odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka), která činí dvacet čtyři (12) měsíců, případně kratší dobu uvedenou na obalu výrobku.
 6. Záruční doba se staví po dobu, kdy prodávající převzal zboží k reklamačnímu řízení a reklamace byla uznána oprávněnou.
 7. Práva z vadného plnění se nevztahují na běžné opotřebení, mechanické poškození způsobené nesprávným zacházením spotřebitele aj.
 8. Záruční list předá prodejce spotřebiteli na jeho žádost. Neučiní-li tak spotřebitel, plní funkci záručního listu standardně daňový doklad (faktura).
 9. Prodávající upozorňuje kupujícího, že v průběhu opravy může dojít vymazání paměti výrobku, a proto doporučuje veškerá data zálohovat.

ČÁST C
SMLOUVA O DÍLO

 

Čl. IX

SMLOUVA O DÍLO

 1. Objednatel si může objednat opravu počítače, notebooku či jiné elektroniky a servis softwarového vybavení, nabízí-li takovou službu zhotovitel.
 2. Objednání může objednatel provést přímo na kterékoliv pobočce zhotovitele v rámci její otevírací doby, nebo vyplněného formuláře na webovém portále, popřípadě určených kontaktních telefonech infolinky v pracovní době: pondělí – čtvrtek 8:00 – 18:00, pátek 8:00 – 17:00. V případě objednání skrze kontaktní telefon si zhotovitel pro výrobek určený k opravě dojede na určené místo v určeném čase, nebo se domluví se zákazníkem, aby došel na nejbližší pobočku.
 3. Objednatel bere na vědomí, že některé pobočky jsou pouze kontaktní místa, odkud jsou zakázky předávány zhotoviteli. V případě, že je zakázka (smlouva o dílo) uzavřena s provozovatelem pobočky, použijí se obchodní podmínky provozovatele pobočky.
 4. Zhotovitel se po potvrzení objednávky zavazuje prohlédnout a diagnostikovat výrobek, určit zda je oprava (provedení díla) možné, opravu provést dle dohodnutých cenových podmínek. Cena neobsahuje cenu náhradních dílů a nových komponent, o jejichž ceně stanovené odhadem bude objednatel informován. Dojde-li ke změně ceny náhradních dílů nebo nových komponent určené odhadem o více než 10% je zhotovitel povinen objednatele o této skutečnosti informovat.
 5. Objednatel se zavazuje za provedení díla zaplatit předem stanovenou odměnu. Zhotovitel má právo vyžadovat úhradu odměny před provedením díla a Objednatel je povinen odměnu uhradit. V případě prodlení s úhradou odměny za provedení díla může Zhotovitel využít svého zákonného zadržovacího práva.
 6. Zhotovitel upozorňuje, že diagnostika zdarma platí pouze pro výrobky, do kterých nikdo nezasahoval, pokud do výrobku již někdo zasahoval, je diagnostika zpoplatněna částkou 600,- Kč.
 7. Zhotovitel upozorňuje, že objednatel si nese zodpovědnost odpovědnost za zabalení zboží, zasílá-li ho zhotoviteli. V případě rozbití výrobku doručovatelem, kterého si vybral objednatel nenese zhotovitel žádnou odpovědnost.
 8. Zhotovitel upozorňuje, že z důvodu neopravitelnosti může být i částečně fungující výrobek vrácen zcela nefunkční, zejména z důvodů neopravitelnosti základní desky.

Čl. X

PRÁVA Z VADNÉHO DÍLA

 1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Má-li dílo vadu při předání vadu, zakládá to povinnost zhotovitele z vadného plnění. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vadu díla bez zbytečného odkladu.
 2. Práva a povinnosti smluvních stran plynoucích z vadného plnění, v případě, že objednatelem je podnikatel, se řídí příslušnými právními ustanoveními tj. zejména § 2615 a násl. občanského zákoníku.
 3. Prodávající odpovídá Kupujícímu - spotřebiteli za to, že prodávaná věc je ve shodě se smlouvou o dílo, zejména, že je bez vad. Shodou se smlouvou o dílo se rozumí, že dílo jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, že odpovídá požadavkům právních předpisů.
 4. V případě, že věc při převzetí díla spotřebitelem není dílo ve shodě se smlouvou (dále jen „rozpor se smlouvou o dílo“), má spotřebitel právo na to, aby zhotovitel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího smlouvě o dílo, a to podle požadavku spotřebitele buď opravou věci; není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo odstoupení od smlouvy.
 5. Zhotovitel nenese odpovědnost za vadu díla, postupoval-li dle pokynů objednatele, i když na nevhodnost postupu či materiálu objednatele upozornil a dále upozornil-li objednatele, že provedené dílo (oprava věci) nemusí mít požadovaný výsledek.
 6. Zhotovitel poskytuje objednateli, který je spotřebitelem záruku za dílo v délce 24 měsíců, u oprav základních desek na komponentové úrovni je záruka na opravu 12 měsíců.

Čl. XI

DALŠÍ USTANOVENÍ KE SMLOUVĚ O DÍLO

 1. Zhotovitel upozorňuje objednatele, že je povinen si zálohovat obsah nosičů datové paměti, neboť při provádění díla může dojít ke změně nastavení a smazání obsahu paměti.
 2. Zhotovitel upozorňuje objednavatele, že není odpovědný za případnou aktivaci šifrovacího nástroje pevného disku BitLocker, který se může aktivovat napojením na naše diagnostické zařízení, nebo v případě odpojení CMOS baterie, kterou je nutné odpojit u některých hardwarových oprav notebooku. Tento nástroj pro šifrování disku si nastavuje objednavatel již při instalaci systému Windows, tato sitace není ovlivnitelná ze strany zhotovitele. Je tedy nutné dodat následně zhotoviteli obnovovací klíč. V případě součinnosti a poskytnutí kódu je možné dešifrovat pevný disk, pokud nebude objednavatel znát obnovovací klíč, můžeme nainstalovat systém Windows bez dat. Tento servisní úkon může být zhotovitelem účtován, pokud nesouvisí s předchozí schválenou cenovou nabídkou ze strany objednavatele. 
 3. Zhotovitel upozorňuje objednatele, že oprava výrobku (provedení díla) nemusí pomoci odstranit závadu, byla-li objednatelem či zhotovitelem přes veškerou odbornou péči nesprávně diagnostikována.

ČÁST D
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 

Čl. XII
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 2. Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 3. Zákazník bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 4. V případě, kdy využije zákazník k předání k opravě notebooku sběrné místo zhotovitele, sběrné místo přepošle notebook k bezplatné diagnostice, nacenění opravy a případnému následnému servisu samotnému zhotoviteli (centrální pobočka, která realizuje veškeré opravy), je za opravu a zpětné dodání notebooku odpovědný sám zhotovitel. 

  Zákazník si bude moci opravený notebook převzít na sběrném místě, kde notebook přinesl do opravy, případně mu opravený notebook zašleme na jim zvolenou adresu po celé ČR, bez navýšení ceny za opravu.

 5. V případě, kdy využije zákazník k opravě notebooku servisní pobočku, která notebook sama opraví, je za opravu a následné předání zákazníkovi notebooku odpovědná tato servisní pobočka, neboť se nejedná o plnění mezi zákazníkem a EXPRESS SERVIS Company s.r.o bude Vám následně vystaven servisní protokol, který zároveň slouží jako záruční list.

Seznam servisních poboček, které plně nebo částečně realizují opravy notebooku v rámci sítě entercomputer.cz:

Plzeň, Bedřicha Smetany (výhradní servis servisní sítě entercomputer.cz od 1.11.2022)

Praha, Zelenky - Hajského

Brno, Merhautova

Jihlava, Matky Boží

České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II

Hradec Králové, Divišova

Pardubice, nám. Republiky

Příbram, OC Skalka, Milínská

 

Čl. XIII
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění a Nařízením (EU) 2016/679 (Nařízení GDPR).
 2. Prodávající informuje kupujícího, že za účelem naplnění kupní smlouvy a povinností vyplývajících z daňových předpisů bude zpracovávat osobní údaje kupujícího pouze po nezbytně dlouhou dobu, a to zejména: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely na dobu neurčitou, bude prodávající uchovávat osobní údaje, a to jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo za účelem zasílání marketingových sdělení.
 4. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů cookies pro účely marketingu, bude prodávající uchovávat osobní údaje, a to IP adresa a údaje o chování kupující v síti internetu za účelem optimalizace reklamních sdělení. Bližší informace jsou uvedeny v souhlasu s povolením cookies na webové stránce prodávajícího.
 5. Prodávající informuje kupujícího, že může prodávajícího (resp. Správce osobních údajů) požádat o opravu osobních údajů a jejich doplnění, omezení zpracování osobních a vymazání osobních údajů. Dále má též kupující právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů. V případě, že kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů na základě dobrovolného souhlasu za účelem zasílání marketingových sdělení a zpracováním osobních údajů cookies, má kupující právo odvolat kdykoli tento svůj souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování daného osobního údaje založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Prodávající informuje, že osobní údaje bez souhlasu kupujícího předává zejména za účelem plnění smlouvy spedičním partnerům dopravující zboží a orgánům státu na základě zákonné povinnosti či rozhodnutí státního orgánu.
 7. Kupující je oprávněn se dotázat, jak a kdy bylo s jeho osobními údaji nakládáno.
 8. Prodávající informuje kupujícího, že dozorovým orgánem, pokud se týká nakládání s osobními údaji je Úřad pro ochranu osobních údajů, uoou.cz . V případě, že je kupující přesvědčen o poškození jeho práv v souvislosti porušením právních předpisů upravujících nakládání s osobními údaji, může podat stížnost dozorovému orgánu.
 9. Prodávající, obchodní společnost EXPRESS SERVIS Company s.r.o., IČ: 03387593, sídlem Plzeň, Bedřicha Smetany 166/4, PSČ: 301 00, je správce osobních údajů, kontaktní údaje: 

 - Korespondenční adresa: EXPRESS SERVIS Company s.r.o, Bedřicha Smetany 166/4, PSČ: 301 00 Plzeň

 - emailová adresa Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-  za správce osobních údajů jedná ve věci zpracování osobních údajů zástupce Jan Chlebuš.

 

Čl. XIV

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Zákazník - spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu z této kupní smlouvy dle ustanovení § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele) o čemž informuje dle ustanovení §14 zákona o ochraně spotřebitele. Příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, která zveřejňuje informace o mimosoudním řešení sporu na internetových stránkách www.coi.cz.

 

Čl. XV
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují textovou formu.
 3. Je-li některé z ustanoveních těchto obchodních podmínek v rozporu s Kodexem GOS, který se prodejce zavazuje dodržovat nebo s platnými a účinnými právními předpisy ČR, použijí se ustanovení Kodexu GOS a právních předpisů ČR.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 01.11.2022

Go to top